Kontrole Państwowej Inspecji Pracy Drukuj
Poniedziałek, 23. Marzec 2020 11:45

Jeżeli zastanawiacie się Państwo czy jesteście gotowi na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy podpowiadamy aby sprawdzić następujące punkty. Pomagamy w realizacji:

SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP
1 Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp (instruktaż ogólny, stanowiskowy)
2 Szkolenie okresowe pracowników w dziedzinie bhp
3 Programy szkoleń w dziedzinie bhp


PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE

4 Badania lekarskie wstępne
5 Badania lekarskie okresowe

UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE

6 Uprawnienia kwalifikacyjne


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
7 Udokumentowana ocena ryzyka zawodowego
8 Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami


CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE
9 Dokonanie przez pracodawcę rozpoznania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w celu przeprowadzenia ich badań i pomiarów
10 Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia
11 Informowanie pracowników o wynikach pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia


ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

12 Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej
13 Stosowanie przez pracowników przydzielonych środków ochrony indywidualnej
14 Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze


OBIEKTY I POMIESZCZENIA PRACY

15 Zapewnienie właściwego stanu technicznego elementów obiektów i pomieszczeń pracy (stan wynikający z ich utrzymania na etapie bieżącej eksploatacji) (np. dachy, drzwi, schody,
pomosty)
16 Uzyskanie zgody właściwych organów na odstępstwa od wymogów dot. pomieszczeń pracy (oświetlenie, lokalizacja poniżej poziomu otaczającego terenu, wysokość)
17 Drogi ewakuacyjne z pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy
18 Zabezpieczenie/oznakowanie miejsc niebezpiecznych (ryzyko kolizji z przeszkodami, potknięcia się, upadku lub uderzenia o stopnie schodów, stropy itp.)

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
19 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne odpowiednie do rodzaju pracy i wielkości zatrudnienia (np. rodzaj pomieszczeń, liczba, powierzchnia, kubatura)
20 Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
21 Stan techniczny pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

WENTYLACJA
22 Wentylacja (ogólna) w pomieszczeniach pracy
23 Wentylacja w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
24 Wentylacja awaryjna
25 Wentylacja stanowiskowa (miejscowe wyciągi),

STANOWISKA I PROCESY PRACY
26 Dojścia do stanowisk pracy
27 Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
28 Szczegółowe wymagania przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
29 Instrukcje bhp

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
30 Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn
31 Osłony i inne urządzenia ochronne
32 Urządzenia do uruchomienia oraz całkowitego lub awaryjnego zatrzymywania maszyny
33 Instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

TRANSPORT
34 Przestrzeganie przepisów w zakresie dopuszczalnych norm przy przemieszczaniu ciężarów w transporcie ręcznym
35 Instrukcja dotycząca zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
36 Zapewnienie właściwego stanu technicznego dróg, przejść komunikacyjnych i ramp (z wyłączeniem kolei i bocznic)

MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE
37 Magazyn i miejsca składowania/przechowywania
38 Instrukcja magazynowania i składowania
39 Informacja o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń do składowania materiałów

WYPADKI PRZY PRACY
40 Rejestr wypadków przy pracy

SŁUŻBA BHP
41 Organizacja służby bhp zgodnie z przepisami
42 Wykonywanie zadań przez służbę bhp
43. Kontrole BHP

LAST_UPDATED2